GABY

Seigneur Jesus, ecoute moi, sois mon abri et protege moi.